Welke inlichtingen moet de werkgever verschaffen aan de uitvoerders van werken in zijn inrichting?

Indien er werken worden uitgevoerd door aannemers of onderaannemers zal de werkgever deze de volgende informatie bezorgen:

 • Risico’s die voortvloeien uit:
  • Inrichting van de lokalen;
  • De stoffen die er opgeslagen zijn of behandeld worden;
  • De nabijheid van gevaarlijke installaties;
  • De activiteiten in de onmiddellijke omgeving van de uit te voeren werkzaamheden;
  • De getroffen preventiemaatregelen en eventuele nuttige informatie voor het begrijpen van deze maatregelen.
 • Indien de werken een bijkomende risicofactor inhouden, onderwerpt de werkgever de uitvoering van de werkzaamheden aan zijn voorafgaande toestemming. De voorafgaande toestemming bevat de volgende elementen:
  • Plaats waar werkzaamheden worden uitgevoerd, de aard van de uit te voeren werken evenals een risicoanalyse en de genomen preventiemaatregelen;
  • De door de aannemer of de onderaannemer noodzakelijk geachte bijkomende preventiemaatregelen.