Welke voorschriften inzake de hand- en armseinen gelden volgens het ARAB?

 1. Intrinsieke kenmerken:
  Een hand- en armsein moet precies en eenvoudig zijn, uit een breed gebaar bestaan; gemakkelijk te geven en te begrijpen zijn en goed van een ander hand- of armsein kunnen worden onderscheiden. Het gelijktijdig gebruik van beide armen dient symmetrisch te verlopen en mag slechts één enkel signaal weergeven. Mits zij een ten minste gelijkwaardige betekenis en begrijpelijkheid hebben en beantwoorden aan de hierboven genoemde kenmerken, mogen de gebruikte hand- en armseinen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de gecodeerde gebaren.
 2. Bijzondere gebruiksregels:
  • De persoon die seinen geeft, de seingever, geeft met behulp van hand- en armseinen besturingsinstructies door aan de ontvanger van de seinen, de bestuurder;
  • De seingever moet de gehele besturingsoperatie kunnen zien, zonder daarbij door de handeling gehinderd te worden. Indien dit niet mogelijk is dienen één of meer bijkomende seingevers te worden ingeschakeld;
  • De seingever moet zijn aandacht uitsluitend wijden aan het geven van de besturingsinstructies en de veiligheid van de werknemers die zich in de nabijheid bevinden;
  • De bestuurder moet de in uitvoering zijnde transportbeweging stopzetten om nieuwe instructies te vragen, wanneer hij de ontvangen orders niet met de nodige veiligheidsgaranties kan uitvoeren;
  • Maatregelen ter ondersteuning van de hand- en armseinen:
   • De seingever moet gemakkelijk door de bestuurder kunnen worden herkend;
   • De seingever dient één of meer geëigende herkenningstekens te dragen zoals o.m. jas, helm, ondermouwen, armbanden, bats (seinschijf).
 • Deze herkenningstekens dienen een heldere, bij voorkeur voor alle tekens gelijke kleur te hebben, die uitsluitend door de seingever mag worden gebruikt.

Te gebruiken gecodeerde gebaren:

Deze doen geen afbreuk aan het gebruik van andere, op het niveau van de Europese Ruimte van toepassing zijnde, codes, met name in bepaalde activiteitsectoren, waarmee dezelfde handelingen worden aangeduid.