Hoe bestrijd je een brand vlug en doelmatig?

Een brand vlug en doelmatig bestrijden gaat niet van zelf. Je zal hiervoor een aantal middelen moeten inzetten. Dit zijn collectieve beschermingsmiddelen. Het gaat om elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen. Evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn en die gelijktijdig de volgende kenmerken vertonen:

  • de beschermingsmiddelen zijn er op gericht snel in te werken op de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt;
  • de beschermingsmiddelen zijn preventief geïnstalleerd;
  • de beschermingsmiddelen verzekeren de veiligheid en gezondheid op het werk zonder dat de werknemer actief moet tussenkomen.

Let er op dat de middelen geschikt zijn voor de risico’s die kunnen voorkomen op de werkvloer. Gebruik geen middelen die een nieuw gevaar doen ontstaan of bestaande risico’s verhogen.

Om een brand snel en efficiënt te bestrijden zal je steeds een evaluatie en risicoanalyse maken van de aangekochte brandbestrijdingsmiddelen. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

  • De inrichting van de arbeidsplaatsen en de risico’s die ermee verband houden;
  • De fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige stoffen. Bv. gebruik van vetten of olie zullen een specifieke brandblusser vereisen;
  • De arbeidsprocessen en de arbeidsmiddelen en de risico’s die ermee verband houden;
  • De kenmerken van de werknemers die de beschermingsmiddelen moeten gebruiken;
  • Het maximale aantal personen dat op de arbeidsplaatsen aanwezig kan zijn;
  • Het standaard materieel van en het personeel van de openbare hulpdiensten. hiervoor raadpleegt de werkgever de hulpdiensten;
  • De nodige tijd voor de openbare hulpdiensten om de plaats van interventie te bereiken. Hiervoor raadpleegt de werkgever de hulpdiensten. De werkgever betrekt ook het Comité bij de evaluatie en de keuze van de beschermingsmiddelen tegen brand, inzonderheid door haar voorafgaand advies

Er zullen ook niet-automatische beschermingsmiddelen (bv. brandblusser) geplaatst worden op zichtbare of duidelijk gesignaliseerde plaatsen.

*Deze informatie vindt U terug in de artikelen III.3-15 tot III.3-19 en IX.1-2 tot IX.1-18 ARAB.