Welke brandblussers dien ik te voorzien voor ADR vervoer?

Wat is ADR vervoer? 

ADR staat voor “Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route” of “Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg”.

Welke brandblusmiddelen moet ik voorzien?

Hiervoor heeft het ADR de volgende tabel opgesteld:

Indien het vervoer volgens het ADR een vrijstelling kan krijgen door haar beperkte hoeveelheid* dient er steeds een blustoestel van minimum 2 kg poeder geschikt voor de brandklasse A, B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen moeten steeds voldoen aan de EN 3 normen en het BENOR-label dragen.
Voorbeelden:

  • Voor het vervoer van scheepsnoodsignalen, rooksignalen en patronen voor kleinkaliberwapens (met classificatiecode 1.4 S) geldt deze vrijstelling zonder beperking op het aantal per transporteenheid;
  • Voor het vervoer van natriumbatterijen geldt de vrijstelling enkel als het vervoer beperkt is tot 333 stuks.

Als het voertuig uitgerust is met een vaste automatische of op eenvoudige wijze in werking te stellen inrichting om een brand in de motor te bestrijden, dan hoeft het draagbaar blustoestel niet geschikt te zijn voor een motorbrand te bestrijden.

De blustoestellen moet steeds verzegeld zijn, waardoor men weet dat deze nog niet gebruikt zijn. De brandblussers moeten eveneens steeds makkelijk te bereiken zijn voor de bemanning.

*Hiervoor zal je de lijst van gevaarlijke stoffen volgens het ADR en de vrijstellingen uit art. 1.1.3.6 ADR moeten raadplegen.