Wat vermeldt de Leuvense politiecodex over brandveiligheid?

Uit de Leuvense politiecodex blijkt het volgende:

  • Betreffende brandpreventie op evenementen

Elke standhouder, ongeacht de aard van het aangeboden product, dient binnen handbereik te beschikken over een brandblusser 6 kg (ABC) of 2 x 5 kg CO2. Het gebruik van deze blusser dient gekend te zijn bij de standhouder(s) en het personeel. De brandblussers dienen voorzien te zijn van een niet vervallen geldigheidsdatum of een keuringslabel met dito datum en stempel van een erkend keuringsorganisme.

De standhouders die ter plaatse warme gerechten bereiden, dienen bijkomend te beschikken over een branddeken.

Beide staan binnen handbereik.

Brandkranen moeten over het ganse circuit vrij blijven. Ze moeten aangeduid worden op het plan. Er mogen geen standen over noch tegen geplaatst worden.

Specifiek bij een warmtebron: Er moet een brandblusapparaat 6 kg ABC of 2x 5 kg CO2 voorzien worden (Gekeurd & BENOR). Deze moeten binnen handbereik aanwezig zijn. Het dient jaarlijks te worden gekeurd.

Specifiek voor podia: Elk podium moet voorzien zijn van de nodige blusmiddelen. Dit is minimaal 1 brandblusser met een capaciteit van 6 kg of 2 x 5 kg CO2 (gekeurd & BENOR)

  • Betreffende brandveiligheid in woongelegenheden:

‘KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ geldt hier.

Melding: Elke bouwlaag moet zoals steeds autonome rookmelders hebben, maar lage gebouwen met meer dan 10 woonentiteiten en middelhoge en hoge gebouwen dienen uitgerust te zijn met een automatische branddetectie-installatie. Bij middelhoge en hoge gebouwen moet bij de alarminstallatie minstens 1 evacuatiedrukknop per bouwlaag voorzien zijn.

Blussers: 1 water-/schuimblusser 6 liter per 150 m² en minimum 1 per niveau (algemene regel). 1 CO2– (5kg) of waterschuimblusser (6 liter) in de gemeenschappelijke keuken en een gekeurd blusdeken in de gemeenschappelijke keuken of kookgelegenheid van de woning. De blussers zijn steeds voorzien van een BENOR-label. De blussers moeten beschermd zijn tegen vorst, goed gesignaleerd zijn, makkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Controle:

  • Horeca

Blusser: Aantal wordt bepaalde door de brandweer dus overeenkomstig de Regels van Goed Vakmanschap. Er moet minstens één poederbrandblusser 6 kg aanwezig zijn. De middelen moeten beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar, gekeurd en oordeelkundig verdeeld.

Alarmsysteem: Bij instelling met een capaciteit vanaf 100 personen is dit verplicht.

Controle:

UO = een daartoe uitgerust organisme
BI = bevoegde installateur
BP = bevoegde persoon
EDTC = externe dienst voor technische controle