Wat is een laag gebouw volgens het KB brandpreventienormen?

De opdeling tussen een laag, middelhoog en hoog gebouw is van belang voor het aantal brandblusser, rookmelders, evacuatiewegen U moet voorzien. Het zal eveneens een invloed hebben op de toegang voor de brandweer en de voorzieningen die je hiervoor moet nemen.

Een laag gebouw is het gebouw waarvan de afstand, tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste bouwlaag en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw, niet meer dan 10m is.

In alle artikels waar er gesproken wordt over lage gebouwen zal het gaan om de volgende gebouwen:

 • de lage gebouwen;
 • de uitbreidingen van gebouwen die na realisatie een laag gebouw zijn;
 • de lokalen of delen van lage gebouwen waarin een industriële activiteit plaatsvindt en waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan of gelijk is aan 500 m2, onder de volgende voorwaarden:
  • in het gebouw hoofdzakelijk niet-industriële activiteiten plaats vinden en de totale oppervlakte van de lokalen met industriële activiteiten kleiner is dan de overblijvende oppervlakte van het gebouw;
  • de industriële activiteiten in deze lokalen de niet-industriële activiteiten in hetzelfde compartiment ondersteunen;
  • er geen lokalen met nachtbezetting zijn in het compartiment waarin er industriële activiteiten plaatsvinden.

De onderstaande regels gelden niet voor:

 • Industriegebouwen;
 • Gebouwen bestaande uit maximaal twee bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m2;
 • eengezinswoningen.

Regels betreffende de evacuatie van lage gebouwen: https://brandbeveiliging.vlaanderen/brandbeveiliging/welke-regels-gelden-er-betreffende-evacuatie-in-lage-gebouwen/

*Deze informatie vindt U terug in art. 1, 2 en N2/1 KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen